Dla Ciebie zbudujemy

najszczęśliwsze miejsce na Ziemi!

Kompleksowa obsługa przy budowie Twojej inwestycji na terenie Rzeszowa i okolic.

  1. Postępowanie
  2. Projektowanie
  3. Wykonawstwo
Sprawdź »

Najczęściej zadawane Pytania

1. Jak zamówić projekt?

telefonicznie: (017) 307 07 96

przez Internet: korzystając z formularza zamówienia

Przed zamówieniem skontaktuj się z naszym projektantem +48 795 440 065 

 

 

2.  Co to jest powierzchnia użytkowa ?

Powierzchnie użytkową można liczyć według norm: PN-70/B-02365

Powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, strychów.
Przy liczeniu powierzchni nie uwzględnia się tynków i okładzin ściennych.

Powierzchnię użytkową na poddaszu oblicza się następująco:

  • powierzchnię o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%

  • powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%

  • powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się.

 

ISO-PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w stanie wykończonym, gdzie powierzchnię poniżej 1,90 m uznaje się za powierzchnię pomocniczą i nie wlicza się jej do powierzchni użytkowej budynku.

 

3. Co to jest powierzchnia netto?

Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian . Przybliżając definicję powierzchni netto można powiedzieć, że liczymy ją ?po podłodze? wszystkich pomieszczeń budynku.

 

4. Co to jest powierzchnia całkowita?

Jest to powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku mierzona po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasów, schodów zewnętrznych, podcieni, balkonów, zjazdów do garaży, itp.

 

5. Co to jest powierzchnia zabudowy?

Jest to powierzchnia liczona po zewnętrznym obrysie ścian parteru budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: ganków, schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, podziemnych części budynków, pochylni samochodowych, galerii i nadwieszeń kondygnacji. Wlicza się natomiast ogrody zimowe i inne elementy dobudowane.

 

6. Co to jest projekt gotowy?

Jest to projekt architektoniczno-budowlany, którego dokumentacja jest wielokrotnie powielana i rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego. Konieczna jest jego adaptacja do istniejących warunków przez zespół uprawnionych projektantów.

Nasza firma zajmuje się opracowaniem adaptacji projektów typowych w Rzeszowie i na terenie Podkarpacia. Dostosowujemy projekt do indywidualnych potrzeb inwestora, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz wytycznych konstrukcyjnych wynikających z norm oraz warunków klimatycznych.


7. Na czym polega projekt indywidualny?

Projekt indywidualny jest to opracowanie umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację projektowanego obiektu. Projekt indywidualny to dom szyty na miarę.

Mając na uwadze duże zróżnicowanie potrzeb klientów, pracowania PSP opracowuje projekty indywidualne. Zapewniamy realizację niestandardowych wymagań inwestora. Rozważamy liczne warianty rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych, technologicznych dobierając najkorzystniejsze rozwiązanie.


8. Z ilu egzemplarzy składa się komplet projektu?

Komplet dokumentacji projektu budowlanego składa się z 4 jednakowych egzemplarzy.

 

9. Jaka jest procedura otrzymania pozwolenia na budowę?

Gdy mamy już działkę budowlaną i projekt domu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, składamy - we właściwym dla lokalizacji działki starostwie powiatowym - wniosek o pozwolenie na budowę. Ważne by był on złożony w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. Przed uzyskaniem wniosku nie wolno rozpocząć żadnych prac budowlanych, gdyż będą one traktowane jako samowola budowlana karana nakazem rozbiórki.


10. Co mam zrobić przed zakupem działki?

Analiza stanu formalno-prawnego działki  należy dobrze zorientować się, czy wybrana przez nas działka nie ma wad prawnych, nieuregulowanej sytuacji prawnej; czy przez teren działki nie przebiegają fragmenty sieci uzbrojenia technicznego terenu, czy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, czy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej itp. W zależności od tych czynników, formalności poprzedzające uzyskanie pozwolenia na budowę będą bardziej lub mniej wymagające i czasochłonne.

Pomoc prawna przy zakupie działki ? nic prostszego z PSP

Pomożemy Państwu przy zakupie działki, zadbamy o sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Reprezentujemy Państwa podczas negocjacji, pomożemy przy przygotowaniu umowy kupna-sprzedaży. Dopełnimy wszelkich formalności, zadbamy o uzgodnienie wszelkich terminów.  Opracujemy analizę działki pod planowaną inwestycję.
 

11. W jaki sposób  przygotować inwestycję

Wybór projektu domu jeżeli mamy już wypis z Planu Miejscowego, możemy przystąpić do wyboru projektu. Jeżeli nasza działka nie jest objęta Planem Miejscowym, przed zakupem lub zleceniem projektu należy wystąpić o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu najlepiej przed złożeniem wniosku mieć już ogólną wizję domu, programu funkcjonalnego, ilości kondygnacji, pomieszczeń, kształtu dachu. Może to być wydruk ze strony internetowej projektanta lub indywidualna koncepcja - wizualizacja. Dzięki temu możemy już składając wniosek o Warunki Zabudowy mieć częściowy wpływ na to, jaki dom będziemy mogli postawić na naszej działce.

PSP oferuje pomoc w uzyskaniu Decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Stanowi ona niezbędny dokument przy pozwoleniu na budowę. Już na etapie decyzji określane są istotne parametry estetyczne, architektoniczne i urbanistyczne obiektu m.in. lokalizacja obiektu na działce, gabaryty budynku, spadki połaci dachowych oraz rodzaj pokrycia.

Inwentaryzacja zieleni  jeżeli na naszej działce znajdują się drzewa inne niż owocowe, o obwodzie przekraczającym 50 cm na wysokości ok. 130 cm nad ziemią; podlegają one ochronie miejscowego zarządu zieleni. Jeżeli decydujemy się na wycinkę, lub przesadzenie któregoś z drzew, należy sporządzić Inwentaryzację Zieleni. Można zrobić to samemu podając dokładne nazwy polskie i łacińskie gatunków drzew oraz ich  rozmiar, lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmiany zieleni wysokiej na działce poza drzewami owocowymi podlegają opłatom, które zostaną obliczone zgodnie z obowiązującą taryfą.

Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi publicznej jeżeli na  mapie do celów opiniodawczych nie ma zaznaczonego zjazdu z istniejącej drogi na teren naszej działki, należy zwrócić się z wnioskiem o zlokalizowanie takiego zjazdu do lokalnego zarządcy drogi. Następnie należy wykonać projekt takiego zjazdu.

Pomagamy przy uzyskaniu decyzji środowiskowych, obejmują one ocenę wpływu inwestycji na stan środowiska. Stanowią podstawę do stwierdzenia obowiązku lub odstąpienia od wykonania raportu. Opracowana przez nas ocena oddziaływania na środowisko wykonana zostaje przez specjalistów i stanowi dokładną analizę. Istnieje obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

Opracowanie mapy do celów projektowych  opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie. Mapa taka jest opracowywana na podstawie mapy do celów opiniodawczych i jest jej uaktualnieniem. Projekt Zagospodarowania Terenu jest elementem adaptacji projektu.

PSP zajmuje się kompleksową opieką geodezyjną, opracowaniem Mapki do Celów Projektowych, wytyczeniem budynku w terenie, a także wykonaniem mapek powykonawczych.

W Państwa imieniu zajmiemy się całym procesem administracyjnym od wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy po odbiór budowy. Dzięki doskonałej znajomości prawa naszych pracowników proces administracyjno urzędowy zostanie sprawnie przeprowadzony.

 

12. Jakie są niezbędne dokumenty aby otrzymać pozwolenie na budowę

Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

1 . Wniosek o pozwolenie na budowę  po skompletowaniu dokumentacji możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli nie zaistnieją dodatkowe okoliczności, urząd w ciągu 65 dni wyda decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku możliwych do uzupełnienia braków w dokumentacji przyśle wezwanie do uzupełnienia wniosku;

2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Wielobranżowa adaptacja projektu  według zapisów Prawa Budowlanego Projekt Gotowy może być użyty po zaadaptowaniu go do zapisów  Planu Miejscowego lub decyzji o  Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz do warunków lokalnych. Należy przez to rozumieć, że konieczna jest adaptacja całości projektu, więc wszystkich jego branż. Adaptacji takiej powinien dokonać projektant adaptujący we współpracy z projektantami branżowymi;

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych z istniejących sieci oraz bilansem terenu wykonanymi przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500 lub 1:1000);

5. Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej miejscowości);

6. Warunki techniczne dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej oraz wody i odbioru ścieków, kanalizacji deszczowej, zapewnienie odbioru odpadków stałych, zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej; warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej;

7. Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (ważne 3 miesiące od daty ich wydania przez odpowiedni organ);

8. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej;

9. Decyzję lokalizacji zjazdu z drogi publicznej  jeżeli na mapie do celów opiniodawczych nie ma zaznaczonego zjazdu z istniejącej drogi na teren naszej działki, należy zwrócić się z wnioskiem o zlokalizowanie takiego zjazdu do lokalnego zarządcy drogi;

10. Oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia;

11. Kserokopię nadania uprawnień projektowych oraz aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie;

12. Pozostałe formalności w przypadku poszczególnych inwestycji, do zgromadzenia kompletnej dokumentacji budowlanej mogą być wymagane dodatkowe uzgodnienia, opinie bądź opracowania (np. uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, właścicielami sąsiednich nieruchomości, zarządem zieleni, ochroną środowiska, opinia p.poż, itd).

 

Zajmujemy się opieką prawno  budowlaną inwestycji, odpowiadamy za zgodność realizowanych projektów z obowiązującymi przepisami na wszystkich etapach projektowania, postępowania mającego na celu uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowy. 

 

NIE ZNALAZŁEŚ PYTANIA NA KTÓRE CHCESZ ZNAĆ ODPOWIEDŹ? - ZAPYTAJ ARCHITEKTA

 


 

Sprzedaż projektów typowych Rzeszów, Adaptacja projektów typowych Rzeszów, Optymalizacja projektów typowych Rzeszów, Projekty indywidualne Rzeszów, Architektura wnętrz Rzeszów, Pozwolenie na budowę Rzeszów, Kierownik Budowy Rzeszów, Nadzór budowlany Rzeszów, Obliczenia konstrukcji Rzeszów, Projekty budowlane Rzeszów, Warunki Zabudowy Rzeszów, Odbiory obiektów budowlanych Rzeszów Projekty domów Rzeszów, Podkarpacie; Wyprowadzanie samowoli budowlanych Rzeszów Podkarpacie

Dokumenty do pobrania